Code sociale ondernemingen

Wij zijn een social enterprise

(scrol naar beneden voor het Impact Jaarverslag van 2020)
Ja, wij zijn inderdaad een social enterprise, maar wat houdt dat dan in ons geval eigenlijk in? Hieronder vind je uitleg over onze missie en visie, wat we precies willen bereiken, hoe we dat meten, en wat onze plannen zijn.

Missie en visie

In onze statuten, die hier te downloaden zijn, staat in artikel 2 lid 1: de vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de vennootschap voorop. Het hoofddoel van de vennootschap is door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op milieu en maatschappij.

Lid 2 van ditzelfde artikel maakt het doel iets specifieker:

 • het verbeteren van de arbeidspositie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het verduurzamen van de samenleving; 
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Statuten zijn meestal heel algemeen geformuleerd, zodat je, bij uitbreiding van je activiteiten, nog alle kanten op kunt zonder direct een statutenwijziging te hoeven door te voeren en naar de notaris moet. Onze eigen Vanhulley missie luidt als volgt:

 • Vanhulley staat voor het financieel en sociaal zelfstandiger maken van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder vrouwen met een migratie achtergrond, waardoor zij voor zichzelf, de buurt, de gemeenschap en het gezin/de kinderen een rolmodel kunnen zijn.
 • Vanhulley hergebruikt materialen (in het bijzonder textiel) voor producten die nuttig origineel en marktconform zijn, waarmee zij het overschot aan geproduceerd textiel vermindert.

 

De visie die hierachter ligt is de volgende:

 • Iedereen beschikt over unieke talenten en kwaliteiten
 • Iedereen heeft het gelijke recht deze talenten en kwaliteiten te ontwikkelen en te benutten
 • Gezamenlijk en tegelijkertijd werkervaring opdoen, scholing krijgen, en een netwerk bouwen versterkt elkaar
 • Elke organisatie heeft de morele plicht om actief te zorgen voor het minimaliseren van de schade aan de planeet

 

Onze missie en visie haken aan bij 8 van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) zoals door de VN geformuleerd:

1. Geen armoede, een inclusieve arbeidsmarkt, het recht om te werken

4. Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en een levenlang leren voor iedereen

5. Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

8. Fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. 

10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

12. Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

13. Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling. 

SDG-Vanhulley-2021

Theory of Change

Welke verandering bewerkstelligen we bij Vanhulley, en op welke aannames is dat gebaseerd. Hiervoor hanteren we het zogeheten logic model als vereenvoudigde weergave van de Theory of Change, die op zichzelf permanent aandacht verdient en regelmatig aanscherping behoeft. De Theory of Change over het hergebruik van materialen is in de maak, aangezien deze tot op heden minder aandacht heeft gekregen dan het traject met de vrouwen van Vanhulley.

Theory-of-change

Deze Theory of Change is mede mogelijk gemaakt door de afstudeerstudent Lotte Gort.

Social impact meten

Het meten van onze social impact doen we aan de hand van het onderzoek van twee studenten Floor Kuipers en Daan Wolters van de Hanze Hogeschool. De sociale resultaten van de jaren ervoor zijn te lezen in sociaal verslag tot 2017. Bij de start van studiejaar 2017-2018 is begonnen met de metingen, waarbij een aantal kinderziektes zijn ontdekt. Voor zover mogelijk is de social impact wel gemeten in dit studiejaar, maar door onderbezetting in de staf is deze meting niet ideaal. Hetzelfde geldt voor de start van de lichting 2018-2019. Dat wat bekend is over de lichtingen 2016/2017 en 2017/2018 is hier te lezen.

 • Het sociaal jaarverslag van 2019 is via deze link te downloaden.
 • Het Impact Jaarverslag van 2020 kan je hier bekijken. 

Bekijk hier het Impact Jaarverslag van 2020

 

De meetinstrumenten die we gebruiken voor onze social impact zijn:

 • De participatieladder (Terpstra, 2011)
 • Werknemersvaardighedenlijst
  • Afspraken nakomen
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Opbouwen werkervaring
  • Samenwerken
  • Stressbestendigheid
  • Flexibiliteit
  • Zelfbewustzijn
 • Onderwijskwalificaties
 • Netwerkcirkel van Lensink
 • Weetvragen voor intrinsieke motivatie
 

Overzicht social impact metingen:

Kwantitatieve doelstellingen per jaar:

Minimaal 15 vrouwen instroom bij Vanhulley per jaar.

Maximaal 10% uitval tijdens traject

Minimaal 80% van schoolgangers haalt diploma

Kwalitatieve doelstellingen per jaar op individueel niveau:

Na afronding van het traject beschikken de vrouwen over 1 of meerdere van de onderstaande mogelijkheden:

 • Toelaatbaar zijn in een beroepsopleiding op mbo-2 niveau
 • Geschikt zijn voor een arbeidssituatie
 • In staat zijn om een eigen bedrijf op te starten
 • Een rolmodel te zijn voor de woon-leefomgeving

 

Zin in cijfers? Zie hier de jaarrekeningen:

Stakeholders

De volgende stakeholders zijn te onderscheiden bij Vanhulley:

 • de Vanhulley vrouwen;
 • de Vanhulley ex-vrouwen;
 • het bedrijf Vanhulley/Raad van Advies
 • de gemeente Groningen;
 • Noorderpoort;
 • Andere sociale ondernemers;
 • Stichting Jasmijn;
 • Klanten;
 • Donateurs;
 • Fondsen.

 

De verhouding tussen de laagst en de hoogst betaalde medewerker is 56%.

In de stakeholdersanalyse hieronder zijn de partijen op basis van belang en invloed ingedeeld. De stakeholders zijn weergegeven in een tabel die ingedeeld is op basis van de mate van invloed en de belangrijkheid van de stakeholders. De indeling is bepaald door de categorieën: beïnvloeder (1), sleutelfiguur (2), toeschouwer (3) en belanghebbende (4). De indeling van de stakeholders bepaalt de omgangs- en communicatiewijze.stakeholderanalyse

 

Stakeholderdialoog:

1. Beïnvloeder: veel invloed, matig belang: communicatie in de vorm van rapporteren op basis van overeengekomen doelstellingen en afwijkingen daarvan, betrekken, op de hoogte houden. Met de gemeente en de fondsen heeft Vanhulley minimaal 1x per kwartaal formeel en tussendoor vaker informeel overleg.

2. Sleutelfiguur: veel invloed, groot belang: communicatie gebaseerd op intensief onderling samenwerken, zowel met staf/vrijwilligers/stagiairs als met de deelnemende vrouwen, minimaal op wekelijkse basis. Voor Vanhulley BV kan hier gelezen worden de Raad van Advies, met statutair uitgebreide bevoegdheden, en waarin de stakeholders eveneens vertegenwoordigd zijn.

3. Toeschouwer: weinig invloed, weinig belang: communicatie gebaseerd op monitoring, wat tot uiting komt in netwerkbijeenkomsten van bijvoorbeeld Social Enterprise of Impact Noord.

4. Belanghebbende: communicatie op basis van informeren over en weer. Regelmatig overleg met ROC Noorderpoort over de scholing, klantenonderzoek om trends te signaleren en tevredenheid te peilen over de geleverde producten.

Veel kleine lettertjes, hè...

Onze collecties al ingedoken?

We produceren uit eigen voorraad van stof met nog een heel (tweede) leven voor zich. Of van de stof van je eigen oude overhemd.

Naar de collectie

Lieve Vanhulleybezoeker, het atelier is weer geopend! Je kunt bestellingen plaatsen zoals je gewend bent. Blijf gezond! Liefs, Team Vanhulley