Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vanhulley BV, gevestigd te Groningen kvk nummer 56205872, hierna te noemen: Vanhulley zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 De consument is een natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Vanhulley, hierna te noemen u.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vanhulley worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vanhulley ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van de aanvaarding van een aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Vanhulley bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.3 Vanhulley is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vanhulley zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Vanhulley is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website van Vanhulley bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Als u een bestelling heeft gedaan en/of indien een overeenkomst met Vanhulley tot stand is gekomen, bent u de voor het product of dienst aangegeven prijs verschuldigd. De door Vanhulley vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Vanhulley.

3.3 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Bij niet volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. U bent vanaf die dag over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd als tevens incassokosten, welke vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag bedragen, met een minimum van EUR 40,-.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Vanhulley gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Vanhulley behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Vanhulley gerechtigd deze prijsstijging door te berekenen. Alsdan bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vanhulley.

Artikel 4. Levering

4.1 Aangezien de productie van de boxershort maatwerk betreft, zijn de door Vanhulley opgegeven levertijden indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u dan ook geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.2 Vanhulley zal de bestelling leveren op het door u aangegeven adres.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1 U kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product, gemaakt van bij Vanhulley op voorraad aanwezige textiel, gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Vanhulley mag u vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan u gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping hier te downloaden.

5.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door uw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door uw aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Vanhulley mag, mits zij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door uw aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door uw aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vanhulley verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rust en op de door Vanhulley geleverde en ontwikkelde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 Vanhulley garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.”

Artikel 8. Aanvullende bepalingen

8.1. Om van een overhemd een Vanhulley boxershort te kunnen produceren, dient het overhemd van voldoende kwaliteit te zijn. Het staat Vanhulley vrij te beslissen of van het ingestuurde overhemd een boxershort gemaakt kan worden. Indien dat niet het geval is, restitueert Vanhulley een door u gedane betaling binnen 8 dagen na ontvangst van het overhemd en zal Vanhulley op uw verzoek het overhemd terugsturen.

8.2 Vanhulley kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van het overhemd dat u instuurt. Indien Vanhulley overgaat tot de productie van de boxershort heeft Vanhulley jegens u een inspanningsverplichting. Vanhulley zal de door u gedane bestelling naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij alle zorgvuldigheid betrachten jegens u om de boxershort van zo goed mogelijke kwaliteit te voorzien. Aangezien zij niet verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de aangeleverde overhemden kan Vanhulley niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of onjuistheden als gevolg van het aangeleverde materiaal of de kwaliteit van het aangeleverde materiaal voldoende is, staat ter vrije beoordeling van Vanhulley.

8.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Vanhulley daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, behoudens het in lid 1, 2, en 3 van dit artikel bepaalde, heeft Vanhulley de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.”

8.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Vanhulley te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Deze bepaling geldt niet voor het product van een door uzelf ingestuurd overhemd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien u in onverhoopt voorkomend geval schade mocht lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is Vanhulley uitsluitend aansprakelijk voor de directe geleden schade. De aansprakelijkheid van Vanhulley is daarbij beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vanhulley, dan wel tussen Vanhulley en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vanhulley, is Vanhulley niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vanhulley.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vanhulley in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vanhulley gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vanhulley kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Vanhulley schriftelijk opgave doet van een adres, is Vanhulley gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u voorafgaand of tegelijk met het plaatsen van een bestelling aan Vanhulley schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vanhulley in strijd mochten zijn met enig dwingend toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vanhulley vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.3 Vanhulley is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Veel kleine lettertjes, hè...

Onze collecties al ingedoken? We produceren uit eigen voorraad van stof met nog een heel (tweede) leven voor zich. Of van de stof van je eigen oude overhemd.

Naar de collectie